Kategori: Yayınlar

Sayısal Analize Giriş

Sayısal Analize Giriş:

Sayısal Analizin Görevi

Yaklaşım, Gerçek Değer ve Hata  Kavramları,

Hata Biçimleri,

Hataların Değişimi ve Birikimi,

Hata Büyüklüğü, İzafi Hata, Anlamlı Haneler,

Hata Sınırları

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü

Giriş,

Çözüm Bölgesinin Ayrıklaştırılması,

İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Lineer KDD,

Lineer Eliptik KDD,

Lineer Hiperbolik KDD,

Lineer Parabolik KDD,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.


Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü

Giriş,

Birinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler,

EULER Yöntemi, İyileştirilmiş EULER Yöntemi,

Kapalı EULER Yöntemi,

RUNGE-KUTTA Yöntemleri

Çok Noktalı Yöntemler,

ADAMS-BASHFORD Yöntemleri,

Sonlu Fark Yöntemleri,

Yüksek Mertebeli AdiDiferansiyel Denklemler,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Sonlu Farklar ve Sonlu Farklarla İşlemler

 

Sonlu Farklar,

Önedoğru, Geridoğru, Merkezsel Sonlu Farklar,

Sonlu Farklarla NEWTON Enterpolasyon Formülü,

Fark Operatörleri, Fark Operatörleri ile İşlemler,

Sayısal Türev Hesaplama,

Sayısal Entegral Hesaplama (I),

Sayısal Entegral Hesaplama (II),

Sayısal Entegral Hesaplama (III)-Serilerin Toplanması

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Bölünmüş Farklar, Enterpolasyon ve Polinomlarla Yaklaşım

Bölünmüş Farklar, Enterpolasyon İşlemi,

Bölünmüş Farkların Türevle İlişkisi,

Bölünmüş Farklarla NEWTON Enterpolasyon Formülü,

Polinomlarla Yaklaşım,

NEWTON Polinomları,

LAGRANGE Polinomları,

VANDERMONDE Determinantı,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tuklayınız.

Lineer Cebirsel Denklem Sistemleri

Giriş,

Vektör Uzayları, Lineer Bağımlılık, Matrisler, Determinantlar,

CRAMER Yöntemi,

GAUSS Yöntemi, GAUSS-JORDAN Yöntemi,

Katsayılar Matrisini Çarpanlara Ayırma Yöntemleri,

CHOLESKİ Yöntemi,

İterasyon Yöntemleri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Denklemlerin Köklerinin Bulunuşu

Problemin Tanımlanması,

Köklerin Yaklaşık Olarak Belirlenmesi,

Köklerin İstenen Hassaslıkla belirlenmesi,

Ardışık Daralan Aralıklar Yöntemi,

Ardışık Kirişler Yöntemi,

Bileşen Denklemler Ayırma Yöntemi

NEWTON-RAPHSON Yöntemi

Makalenin tamamını indirmek için buraya tuklayınız.

Kısmi Diferansiyel Denklemler 3. Bölüm

İkinci Mertebeden Kısmi Diferansiyel Denklemler

Giriş, CAUCHY Probleminin Basit Bir Hali,

CAUCHY Problemine Başka Bir Yaklaşım,

Karakteristik Doğrultular,

İkinci Mertebeden KDD lerin Tiplerinin Belirlenmesi,

Eliptik, Hiperbolik ve Parabolik KDD ler,

CAUCHY-KOVALEVSKİ Teoremi,

KDD Tipinin Çözümle İlişkisi, HADAMARD Problemi,

Karma Tipli Problemler, TRİCOMİ Problemi,

Biçimsel Çözüm Kavramı

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Adi Diferansiyel Denklemler 1. Bölüm

 Giriş ve Temel Bilgiler

 Diferansiyel Denklemlerin Ortaya Çıkışı:

 Serbest Düşme Hareketi,

Maddesel Noktanın Hareketi,

Mükemmel Elastik Yayın Doğrusal Titreşimi

İki Cisimli Kütlesel Çekim Problemi

Popülasyonların Değişimi

Arz-Talep Dengesi

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Adi Diferansiyel Denklemler 2. Bölüm

İkinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler:

Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler,

Değişken Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler,

WRONSKİAN, ABEL Formülü,

GREEN Fonksiyonu,

Lineer Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri,

Tekil Noktalar Etrafında Analitik Çözüm

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.